สาเหตุของเรา

ผู้สอนศาสนาสามารถช่วยฉัน

ได้อย่างไร?

เราเป็นผู้สอนศาสนาของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย ที่ผู้คนมักจะคิดและเข้าใจกันว่าเป็นศาสนจักรมอรมอน โดยเรียกกันว่าชาวมอรมอน ความเข้าใจนี้มีที่มาจาก พยานหลักฐานอีกเล่มหนึ่งของพระเยซูคริสต์ คือพระคัมภีร์มอรมอน สิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรกคือเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกและทรงเป็นพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้า "สำหรับโลกส่วนใหญ่ เวลานี้ศาสนจักรของพระเจ้าถูกปลอมแปลงว่าเป็น “ศาสนจักรมอรมอน” แต่เราในฐานะสมาชิกศาสนจักรของพระเจ้ารู้ว่าใครเป็นประมุขของศาสนจักรนี้ พระเยซูคริสต์พระองค์เอง น่าเสียดาย หลายคนที่ได้ยินคำว่า มอรมอน อาจคิดว่าเรานมัสการมอรมอน ไม่ใช่เช่นนั้น! เรายกย่องและเคารพศาสดาพยากรณ์ชาวอเมริกันในสมัยโบราณ แต่เรา ไม่ใช่ สานุศิษย์ของมอรมอน เราเป็นสานุศิษย์ของพระเจ้า" -ประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน

เมื่อท่านต้องการเรียนรู้ข่าวสารเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์กับเรา สามารถ

ติดต่อด้านล่างนี้

เราเป็นใคร?

เหตุผลส่วนตัวของผม?

ผมสอนเพราะผมรู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ไถ่บาปของผมและได้ช่วยให้ผมเอาชนะบาปและกลายเป็นคนที่สะอาดอีกครั้ง
พระเยซูสอนให้เรารักทุกคน ผมสอนเพราะผมรักคนไทย ผมรู้ว่าภาษาอังกฤษจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขาและช่วยครอบครัวของพวกเขาในอนาคตได้

— เอ็ลเดอร์ ครอว์ลีย์จากยูทาห์

© 2019 by The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved.             PR / +66.81.556.2487 / +66.2652.7717 

  • Facebook App Icon
  • mornoi.png
  • YouTube Classic

Find out what we are about!